Založení spolku podle nového občanského zákoníku

10. 3. 2014

Pár postřehů a návodů jak založit a registrovat spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., tedy podle nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost od 1. ledna 2014. Snad to někomu pomůže....
Aktualizováno 14.1.2015 a 1.5.2015

Kromě své práce na volné noze se snažím jako rodič dvou ratolestí spolu s dalším lidmi pomáhat dětem a škole v naší obci.

Před nedávnem jsem byl nucen řešit otázku transfomace naší organizační jednotky občanského sdružení. Mateřské sdružení bylo již prakticky nefunkční, všechny kontakty byly nedostupné a naše činnost jako pobočky tohoto sdružení tedy byla značně ochromena.

Současně od 1.1.2014 začal platit nový občanský zákoník, který tuto oblast zcela nově upravuje. Takže jsme se rozhodli vzít to úplně od podlahy a založit vše znovu podle platné legislativy, tedy registrovat se jako SPOLEK.

OBECNĚ O SPOLKU

V novém občanském zákoníku je mezi právnickými osobami definován i spolek, a to konkrétně v ustanoveních § 214 až 302. Doporučuji minimálně tuto část pořádně pročíst a nastudovat, neboť dává odpověď na mnohé otázky spojené se založením spolku. Abyste nemuseli dlouho hledat, přikládám znění příslušné části občanského zákoníku platné ke dni publikování tohoto návodu.

Věnujte pozornost např. zejména tomu, že spolek mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem a že název spolku musí obsahovat slova "spolek" nebo "zapsaný spolek", případně zkratku "z. s.".

STANOVY SPOLKU

První věc, kterou k založení spolku potřebujete jsou STANOVY SPOLKU. Zákon stanoví minimální obsah stanov, tj. ve stanovách musí být uvedeny tyto údaje:

 1. název a sídlo spolku
 2. účel spolku
 3. práva a povinnosti členů vůči spolku
 4. určení statutárního orgánu

Samotné znění stanov není kromě výše uvedeného nijak předepsáno, můžete si je tedy sepsat podle svých potřeb. Jinak budou vypadat u spolku sdružujícího několik členů a jinak u spolku který sdružuje třeba stovky členů. Protože v našem případě jde skutečně o stovky členů a potřebovali bychom ke schopnosti usnášet se na členské schůzi účast většiny členů spolku (což je poměrně obtížně realizovatelné), využili jsme v našem případě ustanovení § 256 a ve stanovách jsme určili, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů. Ke stažení opět přikládám vzor stanov, které jsme sepsali. I na internetu už samozřejmě můžete nalézt poměrně širokou paletů různých vzorových nebo konkrétních stanov spolku.

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

Dalším krokem je schválení stanov na ustavující schůzi. O schválení musí být vyhotoven Zápis, který doplněný o Listinu přítomných budete potřebovat nejen při zápisu Spolku do rejstříku spolků, ale musel jsem jej předložit třeba i při zakládání bankovního účtu spolku. Opět přikládám vzorový zápis z ustavující schůze a formulář listiny přítomných.

Doporučení - pokud chcete ušetřit čas a pár korun za ověření podpisů všech zakladatelů, pověřte také v usnesení někoho ze zakladatelů podáním Návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku - pak bude na Návrhu stačit pouze jeho ověřený podpis (viz § 226 odst. 2 zákona).

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLKU DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU? JEŠTE NE...

Nyní bychom si mohli myslet, že můžeme přistoupit k sepsání a podání Návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku. My jsme tak učinili a záhy jsme byli vyzváni k doplnění dalších dokumentů. Takže doporučuji pokračovat nezbytnou přípravou dalších podkladů.

DALŠÍ DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO ZÁPIS SPOLKU

Takže velmi pravděpodobně budete potřebovat Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku. Sídlo našeho spolku je v objektu vlastněném obcí, takže jsme o tento souhlas požádali obecní úřad. Tam nám souhlas potvrdili po schválení v obecní radě a opatřili odkazem na příslušný zápis z jednání rady atd. Záleží tedy na tom, kdo objekt ve kterém budete mít sídlo vlastní. Forma opět není předpsána, v každém případě by dokument měl být nazván právě tak jak je uvedeno výše a v textu uvedeny podrobnosti, kde lze vlastnictví objektu ověřit (list katastru nemovitostí atd.) a z jakého titulu je podepsaná osoba oprávněna takový souhlas vydat (např. statutární zástupce firmy vlastnící objekt, fyzická osoba zapsaná v katastru atd.).
V každém případě musí být podpis na tomto dokumentu úředně ověřen.

Dále budete potřebovat Čestné prohlášení všech členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu. Formální dokument s komplikovaným názvem, podle mého názoru poněkud alibisticky nadbytečný, nicméně museli jsme jej předložit. Doporučuji spojit jej s podpisovým vzorem člena statutárního orgánu pro případnou další potřebu při jednání s jinými úřady a institucemi. Připojuji vzor čestného prohlášení jak jsme jej připravili my.

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLKU DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

Teď konečně můžete přistoupit k sepsání a odeslání tohoto zastřešujícího dokumentu. Dříve rejstříky tehdejších občanských sdružení mělo pod svou dikcí Ministerstvo vnitra a komunikace byla na velmi dlouhé lokte (pokud vám tedy poslední dobou někdo vůbec odpověděl).

Nově je správa veřejných rejstříku upravena v zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zjednodušeně řešeno, všechny rejstříky (a tedy i spolkový rejstřík) jsou postaveny na modelu současného obchodního rejstříku a obdobně tedy probíhá i procedura návrhu na zápis do těchto rejstříku.

Návrhy se podávají u příslušných rejstříkových soudů a to tak, že nejprve musíte vyplnit tzv. "inteligentní formulář". Ten najdete na této adrese:
https://or.justice.cz/ias/iform

Začněte tím, že vyberete z nabídky "Typ podávaného návrhu" položku "Prvozápis". Formulář Vám nabídne výběr požadované právní formy. Vyberte "Spolek" a pokračujte klepnutím na tlačítko "Vytvořit návrh" (viz obrázek).

Dále budete pokračovat vyplněním všech požadovaných položek formuláře. Kdykoliv můžete práci na formuláři přerušit a později se k rozpracovanému formuláři vrátit pomocí tzv. návratového kódu, který systém automaticky generuje (samozřejmě si jej nezapomeňte poznačit). Budete postupně vyplňovat údaje o rejstříkovém soudu, kterému je návrh určen, o navrhovateli (navrhovatelích), o subjektu, který je předmětem návrhu (tedy o vašem spolku). Poté příjde na řadu samotný předmět návrhu a údaje o členech statutárního orgánu. Všechny zapsané údaje budou později veřejně dostupné v rejstříku spolků.

Formulář skutečně poměrně inteligentně pomáhá s vyplněním údajů, přesto věnujte vyplnění údajů patřičnou pozornost. Po ukončení vyplňování si formulář vytiskněte.

PODÁNÍ NÁVRHU

Návrh může podat buď plně elektronicky, nebo klasicky papírově, tedy poštou. K plně elektronickému podání potřebujete elektronický podpis. Přiznám se, že jsem se vzhledem k časové tísni vyhnul jistě zajímavému vyzkoušení elektronické komunikace s krajským soudem a zbaběle jsem zvolil druhou možnost, a to podání klasickou papírovou formou.

Vytištěný formulář Návrhu podepište (všichni navrhovatelé, tedy min. 3 osoby, nebo jedna osoba pověřená v ustavující členské schůzi). Podpisy nechte úředně ověřit (nejlépe v místech Czech POINTŮ). Na příslušné místo na titulní straně nezapomeňte nalepit kolek požadované hodnoty (v současné době 1000,- Kč - viz příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích - položka 11 odst. 1. b). Mimochodem - jak se prokazuje zaplacení kolku při elektronickém podání, to opravdu nevím.  Od 29.12.2014 do 30.6.2016 platí zákon č. 335/2014 Sb., který novelizuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Tato novela mimo jiné rozšířila okruh řízení osvobozených od placení poplatku o řízení ve věcech spolků. Tedy i založení spolku není v tomto období zpoplatněno. Jak ukazují nejčerstvější zkušenosti čtenářů, dá se tato novela vykládat různě - situace je taková, že některé soudy poplatky za zápis spolku nevyžadují ale jiné vykládají novelu tak, že od poplatku jsou ve věcech rejstříkového řízení osvobozeny pouze již založené spolky (a vyžadují poplatek ve výši 6000,- Kč jako pro ostatní osoby, např. s.r.o.). Více k této problematice čtěte níže v diskuzi.

Aktualizace - poplatky za zápis od 1.5.2015

Od 1.5.2015 nabyla účinnosti další novelizace poplatkového zákona, kdy přibylo osvobození ne podle typu právnické osoby (spolku), ale podle typu řízení. Konkrétně řízení ve věci spolku. Tím se překlenuje stav při prvozápisu spolku, kdy ještě fakticky neexistuje:

"Osvobození od poplatku
§ 11
(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech
...

k) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,
..."

Přeloženo do normální řeči: zápis spolku je od 1.5.2015 zdarma, není potřeba na žádost lepit kolek.

ODESLÁNÍ NÁVRHU - REKAPITULACE

Pro váš spolek www stránky ZDARMA!!!


Chcete jednoduše informovat své členy i okolí o záměrech a činnosti spolku?
Nebojte se, uvidíte že je to snadné!
Návrh a řešeníZanechte mi vzkaz, nebo mne přímo kontaktuje. Posoudím vaše potřeby a možnosti a navrhnu konkrétní řešení. Pro nevýdělečné spolky nabízím zřízení i provoz www stránek zdarma!

Všechny dokumenty odešlete na adresu příslušného rejstříkového soudu - nejlépe doporučeně. Zde je ještě jednou jejich seznam:

 • Návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků
  (originál - ověřené podpisy všech navrhovatelů)
 • Stanovy spolku
  (bez podpisu, bez ověření)
 • Zápis z ustavující schůze Spolku
  (ověřená kopie)
 • Listina přítomných ustavující schůze Spolku
  (ověřená kopie)
 • Čestné prohlášení členů statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu
  (za každého člena statutárního orgánu s ověřeným podpisem - doporučuji vyhotovit dvakrát a druhý ověřený originál si ponechat pro případnou pozdější potřebu)
 • Souhlas s umístěním sídla Spolku
  (originál s ověřeným podpisem - opět doporučuji ponechat si kopii pro své potřeby)
 • Průvodní dopis
  (není vyžadován, ale můžete jej doplnit např. podle tohoto vzoru)


ZÁVĚR - USNESENÍ

Do 30 dnů od podání Návrhu byste měli obdržet Usnesení s rozhodnutím rejstříkového soudu (v našem případě soud reagoval velmi rychle, max. do 5 dnů).  Pokud budou soudu nějaké informace chybět nebo budou v Návrhu jiné nedostatky, soud vás v Usnesení požádá o jejich odstranění či doplnění a stanoví lhůtu ve které musíte podmínky splnit.

Pokud je vše v pořádku, soud vás v Usnesení informuje o rozhodnutí o zápisu do rejstříku spolků a přidělí vám identifikační číslo (IČ). Tento dokument si pečlivě uschovejte a můžete vyrazit oslavovat!

DOPORUČENÁ LITERATURA

Pro další studium právních norem doporučuji osvědčenou edici ÚZ, kterou vydává Nakladatelství Sagit:

Nový
občanský zákoník

Předpisy související s novým občanským zákoníkem

Účetnictví nevýdělečných organizací

Daňové zákony
2014

ZKUŠENOSTI JINÝCH

Pan Petrák z Kadaně mně laskavě zaslal své zkušenosti s registrací spolku u soudu v Ústí nad Labem:

 • název spolku musí být shodný na všech listinách (měli jsme třeba na Listině přítomných název spolku v uvozovkách a jinde ne),
 • stejně tak všechna osobní jména a názvy funkcí musí být psána shodně (měli jsme někde přehozené jméno a příjmení, funkce někde před jménem, nebo s oddělovací pomlčkou - hlavně opět v Listině přítomných nebo v zápisu ze schůze),
 •  jedno ověřené čestné prohlášení (jednatel) nestačilo, museli jsme mít všichni ze statutárního orgánu (pozn. autora: to jsem ve svém textu dostatečně nezdůraznil),
 • v čestných prohlášeních jsme museli doplnit do textu ještě větu: "Zároveň ve smyslu § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku prohlašuji, že nejsem osobou, u níž byl osvědčen úpadek".

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

 

Přílohy:

Zákon č. 89-2012 Sb - Občanský zákoník - Spolek.pdf (108 kB)

STANOVY SPOLKU - VZOR.doc (69 kB)

STANOVY SPOLKU - VZOR.pdf (32 kB)

Zápis z ustavující schůze - VZOR.doc (44 kB)

Zápis z ustavující schůze - VZOR.pdf (30 kB)

Listina přítomných - VZOR.doc (56 kB)

Listina přítomných - VZOR.pdf (25 kB)

Čestné prohlášení - VZOR.doc (29 kB)

Čestné prohlášení - VZOR.pdf (31 kB)

Průvodní dopis - VZOR.doc (31 kB)

Průvodní dopis - VZOR.pdf (23 kB)

Štítky: Ze života

© 2024 i-servis.cz  |  tel: +420 776 661 580  |  info@i-servis.cz   |  mapa stránek